Konkurs fotograficzny – „Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu fotograficznego

Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.446) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam „Konkurs fotograficzny „Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

§ 2.

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Targ, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Targ, oraz na stronie internetowej Gminy Stary Targ, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Targ

/-/

Wiesław Kaźmierski

Regulamin konkursu wraz z niniejszym zarządzeniem w formacie PDF znajduje się pod linkiem poniżej:

Ogloszenie-otwartego-konkursu-fotograficznego-Kalendarz-Gminy-Stary-Targ-2018

Comments are closed.